Stanovy Vysokoškolského katolického hnutí Praha, z.s.

Valná hromada se dne 26. října 2015 usnesla na těchto stanovách spolku:

Článek I

Základní ustanovení

(1) Název spolku je Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s. (dále jen „spolek“).

(2) Spolek v případech, kdy je to možné a vhodné, rovněž využívá zkráceného názvu VKH Praha z. s. nebo VKH.

(3) Sídlem spolku je Klementinum, Křižovnické náměstí, Praha 1 – Staré Město.

(4) Spolek Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z.s., je dobrovolný a samosprávný svazek osob, jež spojují společný zájem na naplňování cílů vyjádřených zejména v cílech spolku.

Článek II

Cíl a cílová skupina

(1) Cílem spolku je:

a) přinášet hlubší poznání křesťanských hodnot,

b) vytvořit prostor pro vzájemné setkávání a obohacování,

c) podporovat dobrovolnictví,

d) vytvářet prostředí pro rozvoj osobnosti a nabídnout pomoc v náročných obdobích života,

e) nabídnout možnost alternativního využití volného času,

f) vytvářet kontakty a spolupracovat s dalšími organizacemi, tuzemskými i mezinárodními.

(2) Cílovou skupinou spolku jsou:

a) studenti vysokých škol,

b) absolventi vysokých škol a lidé jakýmkoliv způsobem spjatí s akademickým prostředím.

Článek III

Činnost

Své cíle spolek uskutečňuje především tím, že:

a) vytváří prostor pro setkávání studentů a vznik společenství,

b) organizuje a zprostředkovává vzdělávací a kulturní akce,

c) zprostředkovává přístup k informacím,

d) spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím ČR,

e) spolupracuje s Římskokatolickou akademickou farností Praha,

f) spolupracuje s řádem Tovaryšstvo Ježíšovo,

g) navazuje kontakty a spolupráci s dalšími organizacemi.

Článek IV

Členství

(1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku a podá písemnou přihlášku. Podáním přihlášky rovněž souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a kontaktů pro zpracování pro vnitřní potřebu spolku.

(2) O přijetí člena rozhoduje předseda spolku.

(3) Členství vzniká dnem přijetí za člena. Předseda nového člena zapíše do seznamu členů spolku.

(4) Členství zaniká:

a) uplynutím 5 let od přijetí za člena,

b) vystoupením člena ze spolku; a to dnem doručení prohlášení člena o vystoupení ze spolku,

c) zánikem spolku nebo úmrtím člena,

d) vyloučením ze spolku; rada může rozhodnutím vyloučit člena, který soustavně jedná proti cílům spolku a poškozuje jeho dobré jméno anebo mu způsobil jinou závažnou újmu.

(5) Zanikne-li členství podle odst. 4 písm. a), je možné na žádost člena prodloužit na dalších 5 let, a to i opakovaně.

(6) Předseda vede seznam členů spolku. Do seznamu se zapisují údaje o členu a jeho členství v rozsahu stanoveném radou. Seznam členů není veřejný.

Článek V

Práva a povinnosti členů

(1) Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) požadovat informace týkající se cílů a činnosti spolku,

c) využívat poznatky a informace získané v spolku,

d) volit a být volen do orgánů spolku,

e) navrhovat přijetí nového člena,

f) navrhovat vyloučení člena,

g) nahlížet do seznamu členů spolku.

(2) Povinnosti člena jsou zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) řádně vykonávat funkce, které přijal,

c) jednat v souladu s cíli spolku,

d) platit členské příspěvky.

Článek VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada

b) rada

c) předseda

d) kontrolní komise

Článek VII

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku. Svolává ji předseda spolku nejméně 15 kalendářních dní před jejím konáním, a to rozesláním pozvánek na emailové adresy členů, a dále na internetových stránkách spolku nebo jiným vhodným způsobem tak, aby se o jejím konání dozvěděl co nejvyšší počet členů.

(2) Valná hromada se svolává nejméně jednou ročně.

(3) Valná hromada musí být taktéž svolána na základě žádosti alespoň jedné čtvrtiny členů spolku anebo na základně usnesení rady anebo podle čl. IX na žádost předsedy kontrolní komise. Ve lhůtě jednoho měsíce od doručení takové žádosti nebo přijetí usnesení rady stanoví předseda spolku datum konání valné hromady a k tomuto datu řádně svolá valnou hromadu. Nesplní-li předseda povinnosti podle předchozí věty, valnou hromadu svolá rada anebo předseda kontrolní komise.

(4) Valná hromada:

a) schvaluje program svého jednání,

b) projednává zprávy orgánů spolku za uplynulé období

c) formuluje priority spolku na následující období,

d) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,

e) schvaluje volební řád pro volbu orgánů spolku,

e) volí členy rady

f) volí předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise,

g) rozhoduje o zániku spolku, nebo o fúzi s jinou nevládní neziskovou organizací.

 

(5) Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá předsedající náhradní valnou hromadu na dobu za 30 minut po zahájení valné hromady. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň pěti členů spolku.

(6) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozhoduje-li valná hromada podle odst. 4 písm. c) a g) rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Článek VIII

Rada

(1) Rada je výkonným orgánem sdružení.

(2) Rada je volena valnou hromadou na dobu do následující valné hromady. Za člena rady může být zvolen pouze člen spolku.

(3) Rada je složena nejméně ze tří členů spolku. Radu tvoří předseda, místopředsedové a další radní.

(4) Radní, pokud nezastává i jinou funkci, může rezignovat na funkci radního. Klesne-li počet radních pod tři, předseda svolá valnou hromadu.

(5) Zasedání rady svolává a řídí předseda. Rada se svolává minimálně jednou za dva měsíce.

(6) Rada rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny jinému orgánu spolku.

(7) Rada zejména

a) volí na valné hromadě ze svého středu předsedu a jednoho nebo více místopředsedů spolku,

b) rada volí na své schůzi ze svého středu předsedu spolku, byla-li funkce předsedy spolku uprázdněna odvoláním,

c) rada volí na své schůzi ze svého středu místopředsedu, byla-li funkce místopředsedy uprázdněna,

d) rada může odvolat předsedu a místopředsedu na návrh kontrolní komise

e) rada může měnit stanovy spolku v ustanovení o sídle spolku (článek I. odst. 2)

f) rada určuje výši členských příspěvků

g) sestavuje plán a realizuje aktivity a činnosti dle usnesení valné hromady vedoucí k naplňování cílů spolku.

(8) Rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasování, rozhoduje hlas předsedy. Pro volbu a odvolání předsedy nebo místopředsedy je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů rady. Usnesení o změně stanov podle odst. 7, písm. e) přijímá rada dvoutřetinovou většinou všech členů rady.

Článek IX

Předseda a místopředsedové

(1) Předseda reprezentuje spolek na venek. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

(2) Předsedu volí ze svého středu rada na valné hromadě.

(3) Funkční období předsedy končí

a) uplynutím funkčního období rady, která jej zvolila, podle čl. VIII odst. 2. nebo

b) odvoláním předsedy radou podle čl. VIII odst. 5

c) úmrtím předsedy

(4) Předseda koordinuje a řídí činnost spolku, jedná samostatně ve všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny do kompetence jiných orgánů spolku, jedná však v souladu s rozhodnutími rady. Předseda předsedá zasedáním rady, pověřuje úkoly místopředsedy a radní, nemůže však delegovat pravomoci vyplívající z čl. IX odst 5 a 6.

(5) Předseda na valné hromadě jmenuje jednoho ze zvolených místopředsedů prvním místopředsedou spolku.

(6) Předseda může v nezbytných případech jmenovat radního nebo jiného člena spolku pověřeným jednatelem spolku. Pověřený jednatel spolku se stává statutárním orgánem spolku. Jmenování je omezeno na dobu určitou, maximálně na dobu 6 měsíců, a je platné pouze po dobu funkčního období předsedy, který ho do funkce jmenoval.

(7) Skončí-li funkční období předsedy podle odst. 3 písm. b) či c), ujme se vedení spolku první místopředseda se všemi pravomocemi předsedy. Nebude-li na nejbližší schůzi rady zvolen předsedou, svolá valnou hromadu, tak aby se konala do 3 kalendářních měsíců od ukončení funkčního období předsedy.

Článek X

Statutární orgány

(1) Jménem spolku mají právo samostatně jednat pouze statutární orgány spolku.

(2) Statutárními orgány jsou předseda a první místopředseda a na dobu určitou pověřený jednatel spolku jmenovaný předsedou spolku podle čl. IX odst. 6.

Článek XI

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise (dále jen komise) je orgán, který kontroluje činnost rady, předsedy, místopředsedů, statutárních orgánů spolku mezi valnými hromadami. Kontroluje hospodaření, dodržování stanov, smluv a dalších právních předpisů, upozorňuje členy na případná pochybení. Na valné hromadě předkládá zprávu o své činnosti a zjištěních za uplynulé období.

(2) Komise je minimálně tříčlenná, tvoří ji předseda komise a další členové komise. Předseda komise a další členové komise jsou voleni valnou hromadou na období do následující valné hromady.

(3) Rezignuje-li předseda komise na svoji funkci předsedy komise, komise zvolí prostou většinou nového předsedu komise.

(4)  Vzdá-li se člen komise svého členství v komisi, může komise doplnit početní stav komise o nového člena.

(5) Členem komise může být i osoba, která není členem spolku. Členství v komisi je neslučitelné s členstvím v radě spolku a s výkonem funkce statutárního orgánu spolku.

(6) Jménem komise jedná její předseda. Předseda komise určí, jakým způsobem bude komise vykonávat svoje kompetence a způsob, kterým bude rozhodovat. Komise má právo na všechny informace, které souvisí s činností spolku, pro svoji činnost si může pořizovat kopie všech dokumentů spolku. Členové komise se můžou účastnit všech zasedání rady, včetně neveřejných.

(6) Při zjištění pochybení, komise informuje toho u koho pochybení konstatovala, a vyzve jej k nápravě. Nedojde-li k nápravě, informuje o tomto svém zjištění radu, příp. předsedu spolku. Nedojde-li ani poté k nápravě stavu, komise v případě, že v souvislosti s pochybením hrozí spolku nebo již nastala újma, může informovat o svém zjištění členy spolku. Hrozí-li nebo již nastala spolku v souvislosti s pochybením významná újma, a po přiměřené lhůtě pro odstranění nedošlo k nápravě, svolá předseda kontrolní komise mimořádnou valnou hromadou. Postupuje přitom obdobně jako předseda podle č. VII. odst. 8.

Článek XII

Hospodaření

(1) Spolek hospodaří s vlastním majetkem.

(2) Příjmy spolku jsou zejména členské příspěvky, příspěvky, dary, dotace a granty od fyzických a právnických osob, příjmy určené na pokrytí nákladů na činnost spojenou s naplňováním cílů spolku, příjmy z hospodářské činnosti, která není v rozporu s cíli spolku.

(3) Příjmy z hospodářské činnosti mohou být použity výhradně na pokrytí nákladů na činnost, která je v souladu s cíli spolku.

(4) Za hospodaření spolku zodpovídá předseda. Zprávu o hospodaření předkládá předseda valné hromadě.

Článek XIII

Zánik spolku

(1) Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací.

(2) O zániku spolku rozhoduje valná hromada.

(3) Rozhodne-li valná hromada sdružení o zániku spolku jeho dobrovolným rozpuštěním, jmenuje likvidátora, který vykoná likvidaci majetku spolku. Likvidátor se svým jmenováním stává jediným statutárním orgánem spolku. Likvidátor vykonává pouze činnost směřující k uhrazení všech závazků spolku. Zůstane-li po uhrazení všech závazků spolku majetek, likvidátor jej použije výhradně na podporu jiných nevládních neziskových organizací.Nestanovila-li valná hromada tyto organizace, výběr těchto organizací likvidátor konzultuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Česká republika, z.s.

Článek XIV

Závěrečná a přechodná ustanovení

Stanovy spolku nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou. Změny stanov přijímá valná hromada formou úplného znění. Orgány spolku zvolené podle předchozích stanov se považují za orgány zvolené v souladu s těmito stanovami.

Ludmila Bažantová , v. r.

předsedkyně spolku